POLÍTICA DE PRIVACITAT

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?
• Identitat: CLIMENT RIERA ARADAS - NIF: 40422217Q
• Paratge La Riera - Mas Riera - 17851 Maià de Montcal (Girona)
• Tel: +34 679 641 872
• Correu electrònic: masriera@gmail.com


AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?
A MAS RIERA - CLIMENT RIERA ARADAS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

QUIN ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
• Compliment d'una obligació legal: - Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Art. 66-70. Prescriuran als quatre anys (llibre de registre de béns d'inversió, llibre comptable, balanços...). - Codi de Comerç. Art. 30. Els empresaris conservaran els llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats, durant sis anys. (Llibre registre factures emeses, llibre registre factures rebudes, llibre diari...).

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Assessoria fiscal i comptable, Registres Públics, Bancs i Caixes d'Estalvi i Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS?
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MAS RIERA - CLIMENT RIERA ARADAS estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MAS RIERA - CLIMENT RIERA ARADAS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?
Les dades personals que tractem a MAS RIERA - CLIMENT RIERA ARADAS procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives,
• Adreces postals i electròniques,
• Dades econòmiques.


No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).